CHUYỂN PHÁT NHANH

Là dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế theo thời gian được công bố trước, theo chỉ tiêu thời gian ( xem phần chỉ tiêu thời gian) trong nước từ 18 đến 48 giờ. Ngoài ra VIETPOST Việt Nam còn chấp nhận chuyển phát nhanh đi khu vực ngoại thành và nông thôn theo thời gian thoả thuận. Là dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế theo thời gian được công bố trước, theo chỉ tiêu thời gian ( xem phần chỉ tiêu thời gian) trong nước từ 18 đến 48 giờ. Ngoài ra VIETPOST còn chấp nhận chuyển phát nhanh đi khu vực ngoại thành và nông thôn theo thời gian thoả thuận.